Do you know how many meaning of ถึง /teŭng/?

Do you know how many meaning of ถึง /teŭng/?

There are so many different usages of this word as a verb, a conjunction or a preposition. Do you know how to use them all?

ถึง /teŭng/ = [V] reach, arrive

 • เมื่อคืนถึงบ้านกี่โมง
 • meûa-keun teŭng bâan gèe moeng?
 • Last night what time did (you) arrive home?

 

 • ฉัน/ผมถึงร้านอาหารแล้ว คุณอยู่ตรงไหน?
 • chán/pŏm teŭng ráan-aa-hăan láew kun yòo dtrong-năi?
 • I’ve arrived the restaurant. Where are you exactly?

 

ถึง /teŭng/ = [PREP] to, until

 • โรงเรียนเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 • roeng-rian bpèrd dtâng-dtâe wan-jan teŭng wan-sùg.
 • The school opens from Monday to Friday.

 

 • เมื่อวานเขาทำงานถึงเที่ยงคืน
 • meûa-waan káo tam-ngaan teŭng tiâng-keun
 • Yesterday he/she worked until midnight.

 

 • จากบางนาถึงสีลม ใช้เวลาเท่าไหร่?
 • jàag Bangna teŭng Silom chái we-laa tâo-rài?
 • How long does it take from Bangna to Silom?

 

ถึง /tŭeng/ = [CONJ] though, although

 • ถึงเขาจะทำงานหนัก เขาก็ยังแข็งแรง
 • teŭng káo jà tam-ngaan nàg káo gôr yang kăeng-raeng
 • Although he/she works hard, he/she is still healthy.
 • ถึงเขาจะไม่ไป ผม/ฉันก็จะไปภูเก็ต
 • teŭng káo jà mâi bpai chán/pŏm gôr jà bpai Phuket.
 • Although he will not go, I’ll go to Phuket.

 

 ถึง /tŭeng/ = [V] be skillful enough

 • ฉัน/ผมตาไม่ถึง เลยดูไม่ออกว่านี่เป็นพลอยเก๊
 • chán/pŏm dtaa mâi teŭng lery doo mâi òrg wâa nêe bpen ploy gé
 • I’m not skillful enough, so I can’t see that it’s a fake gemstone.

 

 • งานนี้ยากมาก พนักงานใหม่อาจจะมือไม่ถึง
 • ngaan née yâag mâag pá-nág-ngaan mài àag-jà meu mâi teŭng
 • This job is very difficult. The new staff might not be skillful enough.

You might notice that in this sense of meaning, we will not use ถึง /tŭeng/ alone. We often use it in a negative sense with some body parts, such as:

 • dtaa mâi teŭng = (eyes) not skillful enough to see/appreciate something
 • meu mâi teŭng = (hands) not skillful enough to do something
 • lín mâi teŭng = (tongue) not skillful enough to taste something
 • hŏo mâi teŭng = (ears) not skillful enough to hear/appreciate something

 

ถึง /teŭng/ = [V] be … this much

 • ทำไมถึงมาสาย?
 • tam-mai teŭng maa săay?
 • Why do you come this late?

 

 • ทำไมคุณถึงไม่บอกฉัน/ผม?
 • tam-mai kun teŭng mâi bòrg chán/pŏm?
 • Why didn’t you tell me?

It’s very common to hear ถึง /teŭng/ when asking questions ‘why’ in Thai. Actually, it doesn’t matter whether we put it or omit it, but it’s can make the message stronger.

These are some examples how to use ถึง /teŭng/ in different ways in Thai language. Let’s check whether you get it by reading the following text. Do you understand it?

ฉันก็อธิบายไม่ถูกทำไมถึงรักการสอนภาษาไทยมาก ถึงมันจะไม่ใช่งานง่ายๆ บางครั้งต้องสอนนักเรียนถึง 3 ทุ่ม คำถามจากนักเรียนบางคำถาม ถึงจะคิดหาคำตอบจนถึงเช้าก็ยังหาคำอธิบายดีๆไม่ได้ดั่งใจ แต่ฉันก็ยังรักที่จะเป็นครูสอนภาษาไทยอยู่ดี

chán gôr à-tí-baay mâi tòog tam-mai teŭng rág gaan-sŏrn paa-săa Thai mâag    teŭng man jà mâi-châi ngaan ngâay-ngâay  baang-kráng dtôrng sŏrn nág-rian teŭng 3 tûm   kam-tâam jàag nág-rian baang-kam-tâam  teŭng jà kíd hăa kam-dtôrb jon teŭng cháo   gôr yang hăa kam-à-tí-baay dee-dee mâi dâi   dtàe chán gôr yang rág têe jà bpen kroo sŏrn paa-săa Thai yòo-dee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s