Do you know how many meaning of ถึง /tŭeng/?

Do you know how many meaning of ถึง /tŭeng/?

There are so many different usages of this word as a verb, a conjunction or a preposition. Do you know how to use them all?

ถึง /tŭeng/ = [V] reach, arrive

 • เมื่อคืนถึงบ้านกี่โมง
 • meûa-keun tŭeng bâan gèe moeng?
 • Last night what time did (you) arrive home?

 

 • ฉัน/ผมถึงร้านอาหารแล้ว คุณอยู่ตรงไหน?
 • chán/pŏm tŭeng ráan-aa-hăan láew kun yòo dtrong-năi?
 • I’ve arrived the restaurant. Where are you exactly?

 

ถึง /tŭeng/ = [PREP] to, until

 • โรงเรียนเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 • roeng-rian bpèrd dtâng-dtâe wan-jan tŭeng wan-sùg.
 • The school opens from Monday to Friday.

 

 • เมื่อวานเขาทำงานถึงเที่ยงคืน
 • meûa-waan káo tam-ngaan tŭeng tiâng-keun
 • Yesterday he/she worked until midnight.

 

 • จากบางนาถึงสีลม ใช้เวลาเท่าไหร่?
 • jàag Bangna tŭeng Silom chái we-laa tâo-rài?
 • How long does it take from Bangna to Silom?

 

ถึง /tŭeng/ = [CONJ] though, although

 • ถึงเขาจะทำงานหนัก เขาก็ยังแข็งแรง
 • tŭeng káo jà tam-ngaan nàg káo gôr yang kăeng-raeng
 • Although he/she works hard, he/she is still healthy.

 • ถึงเขาจะไม่ไป ผม/ฉันก็จะไปภูเก็ต
 • tŭeng káo jà mâi bpai chán/pŏm gôr jà bpai Phuket.
 • Although he will not go, I’ll go to Phuket.

 

 ถึง /tŭeng/ = [V] be skillful enough

 • ฉัน/ผมตาไม่ถึง เลยดูไม่ออกว่านี่เป็นพลอยเก๊
 • chán/pŏm dtaa mâi tŭeng lery doo mâi òrg wâa nêe bpen ploy gé
 • I’m not skillful enough, so I can’t see that it’s a fake gemstone.

 

 • งานนี้ยากมาก พนักงานใหม่อาจจะมือไม่ถึง
 • ngaan née yâag mâag pá-nág-ngaan mài àag-jà meu mâi tŭeng
 • This job is very difficult. The new staff might not be skillful enough.

You might notice that in this sense of meaning, we will not use ถึง /tŭeng/ alone. We often use it in a negative sense with some body parts, such as:

 • dtaa mâi tŭeng = (eyes) not skillful enough to see/appreciate something
 • meu mâi tŭeng = (hands) not skillful enough to do something
 • lín mâi tŭeng = (tongue) not skillful enough to taste something
 • hŏo mâi tŭeng = (ears) not skillful enough to hear/appreciate something

 

ถึง /tŭeng/ = [V] be … this much

 • ทำไมถึงมาสาย?
 • tam-mai tŭeng maa săay?
 • Why do you come this late?

 

 • ทำไมคุณถึงไม่บอกฉัน/ผม?
 • tam-mai kun tŭeng mâi bòrg chán/pŏm?
 • Why didn’t you tell me?

It’s very common to hear ถึง /tŭeng/ when asking questions ‘why’ in Thai. Actually, it doesn’t matter whether we put it or omit it, but it’s can make the message stronger.

These are some examples how to use ถึง /tŭeng/ in different ways in Thai language. Let’s check whether you get it by reading the following text. Do you understand it?

ฉันก็อธิบายไม่ถูกทำไมถึงรักการสอนภาษาไทยมาก ถึงมันจะไม่ใช่งานง่ายๆ บางครั้งต้องสอนนักเรียนถึง 3 ทุ่ม คำถามจากนักเรียนบางคำถาม ถึงจะคิดหาคำตอบจนถึงเช้าก็ยังหาคำอธิบายดีๆไม่ได้ดั่งใจ แต่ฉันก็ยังรักที่จะเป็นครูสอนภาษาไทยอยู่ดี

chán gôr à-tí-baay mâi tòog tam-mai tŭeng rág gaan-sŏrn paa-săa Thai mâag    tŭeng man jà mâi-châi ngaan ngâay-ngâay  baang-kráng dtôrng sŏrn nág-rian tŭeng 3 tûm   kam-tâam jàag nág-rian baang-kam-tâam  tŭeng jà kíd hăa kam-dtôrb jon tŭeng cháo   gôr yang hăa kam-à-tí-baay dee-dee mâi dâi   dtàe chán gôr yang rág têe jà bpen kroo sŏrn paa-săa Thai yòo-dee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s