Tag: Thailand

Do you know why we call money เงิน /ngern/ or ตังค์ /dtaang/ and what ‘baht’ came from?

Do you know why we call money เงิน /ngern/ or ตังค์ /dtaang/ and what ‘baht’ came from?

If you think that it’s a coincidence, you are wrong. When we track back to the history of Thai coinage, the first Thai money was ‘เงินพดด้วง’ /ngern-pód-duâng/ aka “Bullet Money”. It goes back to the 13th centuries when The Sukhothai Kingdom was founded. Can you guess what kind of metal it produced? Yes, you are right. The bullet money made of silver.

เงินพดด้วงเงินพดด้วง /ngern-pód-duâng/ was called “Bullet Money” because of its round-shaped which made it look similar to a bullet with marks to show the origin. It was in circulation for 600 years until the Rattanakosin Kingdom.

Thai baht originated from a traditional unit of mass, like the pound. Its currency value was originally equivalent to silver of corresponding weight (15.2 grams). Nowadays we usually use a kilogram but บาท or baht is still the unit of mass when buying or selling gold and silver.

The monetary and financial system had been developed significantly in the reign of King Rama V. The first paper money, called หมาย /măay/, was issued due to an insufficiency of เงินพดด้วง /ngern-pód-duâng/. The banknote was also assigned to combat the counterfeit unsuccessfully because it was not popular at that time.

In 1897 the production of พดด้วง /pód-duâng/ was discontinued after King Rama IV had got a small man-powered coin production machine from Queen Victoria. The flat coins started to be produced and used alongside พดด้วง /pód-duâng/. HRH Prince Jayanta Mongkol devised the decimal system for the new coins. 100 satang is equal to 1 baht.

Although we might hardly buy anything with satang coins presently, people still refer to money by using the word ‘สตางค์’ /sà-dtaang/. When they speak faster in a hurry, they will cut the first syllable and shorten the length of the second syllable. It becomes ตังค์ /dtang/ finally.

Do you know why Thai names of the months are so loooong?

Do you know why Thai names of the months are so loooong?

As we know, Thailand has used a lunar calendar before the present solar calender. At that time, all months were called simply by ordinal numbers. The first month is เดือนอ้าย /deuan-âay/, the second month is เดือนยี่ /deuan-yêe/, the third month is เดือนสาม /deuan-săam/, the forth month is เดือนสี่ /deuan-sèe/ respectively until เดือนสิบสอง /deuan-sìb-sŏrng/ In case you wonder, อ้าย /âay/ and ยี่ /yêe/ can also refer to one and two in order.

Although Thai lunar calendar has 12 months in total, it is not compatible with the months in the Gregorian calendar. Each lunation is approximately 29½ days; therefore, the months alternate between 29 and 30 days. It means that a lunar year has only 354 days approximately. That’s why we can’t say that เดือนอ้าย /deuan-âay/ is January.

The lunar calendar was replaced with the current system in 1888. Therefore, new months were created for the solar calendar.

HRH Prince Devavongse Varopakarn, Siamese prince and diplomat during the reigns of Rama V and Rama VI, was interested in astronomy and astrology like his father, King Mongkut (Rama IV). He created the new names for the months in the solar calendar by following the zodiac.

The twelve astrological signs:

Aries เมษ /mêd/ + อายน  /aa-yon/ เมษายน

/me-săa-yon/

Taurus พฤษภ /préu-sòb/ + อาคม /aa-kom/ พฤษภาคม

/préu-sà-paa-kom/

Gemini มิถุน /mí-tŭn/ + อายน /aa-yon/ มิถุนายน

/mí-tù-naa-yon/

Cancer กรกฎ /gà-ra-gòd/ + อาคม /aa-kom/ กรกฎาคม

/gà-ra-gà-daa-kom/

Leo สิงห /sǐng-hà/ + อาคม /aa-kom/ สิงหาคม

/sǐng-hăa-kom/

Virgo กันย /gan/ + อายน /aa-yon/ กันยายน

/gan-yaa-yon/

Libra ตุล /dtun/ + อาคม /aa-kom/ ตุลาคม

/dtù-laa-kom/

Scorpio พิจิก /pí-jìg/

พฤศจิก /préu-sà- jìg/

+ อายน /aa-yon/ พฤศจิกายน

/préu-sà- jì-gaa-yon/

Sagittarius ธนู /ta-noo/ + อาคม /aa-kom/ ธันวาคม

/tan-waa-kom/

Capricorn มกร /má-gà-rá/ + อาคม /aa-kom/ มกราคม

/má-gà-raa-kom/

Aquarius กุมภ์ /gum/ + อาพนธ

/aa-pa-na-ta/

กุมภาพันธ์

/gum-paa-pan/

Pisces มีน /meen/ + อาคม /aa-kom/ มีนาคม

/mee-naa-kom/

Remarks: อายน /aa-yon/, อาคม /aa-kom/ and อาพนธ /aa-pa-na-ta/ mean ‘arrival of’. The Prince used 3 different suffixes to differentiate the number of days in each month: 30, 31, and 28 or 29 respectively.

Oh! I almost forget to mention that they are not Thai but Sanskrit compound words. That’s why they are elegant, meaningful and too hard to remember. LOL Luckily, you can also say เดือน /deuan/ + number, such as เดือนห้า /deaun-hâa/ to talk about May. We do understand what you mean even if it is not common practice here.

All in all, the names of each month mean ‘an arrival of each zodiac sign‘. Interesting?

Zodiac_CC.svg

Do you know any Thai prefixes and suffixes?

Do you know any Thai prefixes and suffixes?

Similar to other languages, Thai language also has many prefixes and suffixes to create new words. Many of them come from Pali-Sanskrit or Khmer. To understand the meaning of prefixes and suffixes will help you to guess the meaning of new words easily.

Today we will talk about a few of them that refer to a person or people.

นัก /nág/: prefix

– A person who does it regularly, used with nouns or verbs.

Example:

 • นักเรียน /nág-rian/ = person+study => student
 • นักท่องเที่ยว /nág-tôrng-tiâw/ = person+travel => tourist, traveler
 • นักคิด /nág-kíd/ = person+think => thinker

–  A person who is good at doing this or do it as his/her job.

Example:

 • นักข่าว /nág-kàaw/ = person+news => news reports, journalist
 • นักดนตรี /nág-don-dtree/ = person+music => musician
 • นักกีฬา /nág-gee-laa/ = person+sport => athlete, sportsman
 • นักเขียน /nág-kiăn/ = person+write => writer, author
 • นักบิน /nág-bin/ = person+fly => pilot

ผู้ /pôo/: prefix

–  A person, used with nouns, verbs or adjectives, to create a new noun.

Example:

 • ผู้หญิง /pôo-yĭng/ = person+female => lady, woman
 • ผู้ป่วย /pôo-bpuày/ = person+sick => patient
 • ผู้ชาย /pôo-chaay/ = person+male => man
 • ผู้ใหญ่ /pôo-yài/ = person+big => adult, chief
 • ผู้จัดการ /pôo-jàd-gaan/ = person+manager => manager

Sometimes you might even hear people say นักเรียน /nág-rian/ and ผู้เรียน /pôo-rian/. What’s the different?

When we say นักเรียน /nág-rian/, we are talking about students in general. We say ผู้เรียน /pôo-rian/ to specify a group of students.

If you see the word in the introduction of a textbook, it refers to students who use this book particularly. If you see the word in a leaflet of a school, it refers to students who study there.

Although we use ‘นัก’ /nág/ more often when talking about occupations, some words might created by the prefix ‘ผู้’ /pôo/, such as ผู้จัดการ /pôo-jàd-gaan/ manager, ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์ /pôo-gam-gàb-gaan-sà-daeng pàab-pà-yon/ film director, ผู้พิพากษา /pôo-pí-pàag-săa/ judge, etc.

กร /gorn/: suffix

–  A doer used as a suffix of Pali-Sanskrit compound words.

 • กรรมกร /gam-ma-gorn/ = work+doer => worker, laborer
 • เกษตรกร /gà-sèd-dtrà-gorn/ = field/land/farm+doer => farmer
 • วิศวกร /wíd-sà-wà-gorn/ = whole+doer/creator => engineer

These three words can mean something else as well but they commonly refer to ‘a person’ when we use them as a prefix or a suffix.

Do you know any other words with นัก /nág/, ผู้ /pôo/ or กร /gorn/?

Do you know why we say โมง /moeng/ ทุ่ม /tûm/ and ตี /dtee/ for telling time?

Do you know why we say โมง /moeng/ ทุ่ม /tûm/ and ตี /dtee/ for telling time?

There are 2 different systems to tell time in Thai. The easiest one is the official way. We will use 0 to 24 following by a word นาฬิกา /naa-lí-gaa/. นาฬิกา /naa-lí-gaa/ means clock, watch or o’clock. It’s very simple but nobody uses it in spoken language. I mean, you can talk with people by using this system but please don’t expect anyone else who are Thai to refer to this system when talking about time.

So, how do Thai people tell time in general?

ฆ้องโหม่ง

 

In the ancient time when people didn’t have watches, clocks everywhere like now. A City Hall or a temple was responsible for telling time. During the daytime, they would hit a kong. People thought that its sounds was like ‘moeng’ (โหม่ง) so, they said ‘moeng’

 

 

At night, they changed the instruments. From 7 P.M. until midnight, they hit a drum instead. People heard its sound like ‘dtum’ (ตุ้ม) so they said ‘tum’. After midnight, it was not clear what exactly was the instrument for telling time. In the peaceful time, it might be possible that no one was awake the whole night to tell time. Anyway, they assumed that some kind of metal will be used to hit from 1 A.M. until 5 A.M. That’s why we use the word ตี /dtee/, meaning hit, slap, etc.

Official Time

(24-hour based system)

6-hour based system

(Originally)

6-hour based system

(Nowadays)

1 naa-lí-gaa dtee 1 dtee 1
2 naa-lí-gaa dtee 2 dtee 2
3 naa-lí-gaa dtee 3, 3 yaam dtee 3
4 naa-lí-gaa dtee 4 dtee 4
5 naa-lí-gaa dtee 5 dtee 5
6 naa-lí-gaa dtee 6, yâm-rûng 6 moeng-cháo
7 naa-lí-gaa 1 moeng-cháo 7 moeng-cháo
8 naa-lí-gaa 2 moeng-cháo 8 moeng-cháo
9 naa-lí-gaa 3 moeng-cháo 9 moeng-cháo
10 naa-lí-gaa 4 moeng-cháo 10 moeng
11 naa-lí-gaa 5 moeng-cháo, pen 11 moeng
12 naa-lí-gaa tîang, tîang-wan, yâm-tîang tîang, tîang-wan
13 naa-lí-gaa bàay 1 moeng bàay moeng
14 naa-lí-gaa bàay 2 moeng bàay 2, 2 moeng
15 naa-lí-gaa bàay 3 moeng bàay 3, 3 moeng
16 naa-lí-gaa bàay 4 moeng bàay 4 (moeng), 4 moeng-yen
17 naa-lí-gaa bàay 5 moeng 5 moeng-yen
18 naa-lí-gaa 6 moeng-yen, yâm-kâm 6 moeng-yen
19 naa-lí-gaa 1 dtûm 1 dtûm
20 naa-lí-gaa 2 dtûm 2 dtûm
21 naa-lí-gaa 3 dtûm, yaam 1 3 dtûm
22 naa-lí-gaa 4 dtûm 4 dtûm
23 naa-lí-gaa 5 dtûm 5 dtûm
24 naa-lí-gaa, 0 naa-lí-gaa tîang-keun, 6 dtûm, 2 yaam tîang-keun
Do you know why we have ศ ษ ส in Thai?

Do you know why we have ศ ษ ส in Thai?

In Thai language, there are 3 /s/ sounds in high class consonant. Students might wonder how to use them and why we have 3 different symbols just to represent only one sound.

Actually, we follow the origin of words in writing system although we might not pronounce them as the native speakers do. In Sanskrit language, there are ศ ษ and ส because they pronounce them differently.

If you know how to read and write Thai, you will notice that Pali language and Sanskrit language influence Thai language deeply. In Pali and Thai, there are only ส while the 3 consonants are used in Sanskrit. That means all words with ศ or ษ are originally from Sanskrit.

During 1940 – 1944, the government of Field Marshal Plaek Phibunsongkhram specified to use only ส; however, ศ and ษ resumed again after that. Nowadays we write ศ ษ or ส following the writing rules of Pali-Sanskrit.

If you don’t have any clues about Pali-Sanskrit, I’d like to suggest you to remember words by heart. If not, feel free to learn both before coming back to learn Thai. LOL  Have fun!!!

Some example words of ศ

ประกาศ              (n/v)         announce; announcement

พฤศจิกายน         (n)            November

พิศ                    (v)            look, watch

เลิศ                   (adj/adv)   excellent

ศรัทธา               (v)            believe in

ศัตรู                   (n)            enemy

ศาล                   (n)            court; shrine

ศาสนา               (n)            religion

 

Some example words of ษ

กษัตริย์               (n)            king

พฤษภาคม          (n)            May

พิษ                    (n)            poison

ภาษา                 (n)            language

ภาษี                  (n)            tax

รักษา                 (v)            medical treat, cure

 

Some example words of ส

ทาส                  (n)            slave

พฤหัสบดี           (n)            Thursday

วาสนา               (n)            fortune, destiny

สงฆ์                  (n)            monk

สวรรค์                (n)            heaven

สัตย์                   (n/adj)      honest

สัตว์                   (n)            animal

สาร                    (n)            text, message

สูตร                   (n)            formula

หงส์                   (n)            swan

โอกาส               (n)            opportunity

Do you know ขนมจีน /kà-nŏm-jeen/ didn’t come from China?

Do you know ขนมจีน /kà-nŏm-jeen/ didn’t come from China?

ขนมจีน /kà-nŏm-jeen/ is one kind of noodles, made from rice flour, in Thailand. In the northern part, it is called ‘ขนมเส้น’ /kà-nŏm-sên/. Esan people call it ‘ข้าวปุ้น’ /kâaw-bpûn/ and it is known as ‘โหน้มจีน’ /nóm-jeen/ in the southern part.

ขนมจีน /kà-nŏm-jee/ has a ridiculous name because it’s totally not ขนม /kà-nŏm/ in Thai people’s eyes and it’s not from China if you must know.

What is ขนม /kà-nŏm/?

If you look it up, you will see meanings such as sweets, dessert, candy, etc. Actually, the definition of ขนม /kà-nŏm/ is a lot wider than that. We count snacks, such as potato chips, French fried, biscuits, dried fruits, nuts & seeds, etc. as ขนม /kà-nŏm/. With this range, ขนม /kà-nŏm/ can be sweet, sour, salty, even spicy. Thai people especially girls love having it any time.

When a student asks me what ขนม /kà-nŏm/ is, I always answer simply “It’s something that you enjoy eating. Normally it’s not healthy. It can’t really make your stomach full but it tastes soooooo good!” LOL

If ขนมจีน /kà-nŏm-jee/ didn’t come from China, where was it from?

It was originally Mon food from Burma. The word ‘ขนมจีน’ /kà-nŏm-jeen/ was from ‘ขฺนํจินฺ’, คะนอมจีน /ká-nom-jeen/,  ‘คะนอม’/ká-nom/ means noodles and  ‘จีน’/jeen/ means be cooked.

Thai people love having ขนมจีน /kà-nŏm-jee/ with various soup or curry. They like to eat fresh vegetables together with it. Some people like me also love having it with ส้มตำ /sôm-dtam/, aka Thai green papaya salad.

noodle-2402592_960_720

Surprisingly, ขนมจีน /kà-nŏm-jee/ provides less calories than other rice noodles and glass noodles. So, let’s eat ขนมจีน /kà-nŏm-jee/ if you are on a diat. LOL

Do you know the differences between ครู /kroo/ and อาจารย์ /aa-jaan/?

Do you know the differences between ครู /kroo/ and อาจารย์ /aa-jaan/?

If you are looking for a free Thai lessons online, you will hear teachers call themselves ‘ครู’ /kroo/

ครู /kroo/ is originally from a Pali ครุ /kru/ or Sanskrit คุรุ /kuru/. It means heavy; someone with respectful behaviors and a teacher.

Normally people use it to call teachers in kindergartens and schools. It can be a noun and a pronoun. That means students will call their teacher ‘ครู’ /kroo/. It’s pretty common to hear teachers call themselves ‘ครู’ /kroo/ when they talk with their students, too.

What’s about อาจารย์ /aa-jaan/?

Do you know ‘www.ajarn.com’? It is a famous job-listing website for foreign teachers in Thailand. I think that you can guess by now how the word ‘อาจารย์’ /aa-jaan/ relates to teaching job.

อาจารย์ /aa-jaan/ is from Sanskrit meaning a role model; a teacher and an instructor.

Normally, we use this word to call lecturers or professors in colleges and universities. We also use it to address someone as a master of any kinds of knowledge although that person might not teach for a living.

I hope that you enjoy learning Thai with your present ‘ครู’ /kroo/ or ‘อาจารย์’ /aa-jaan/. J

P.S. Since there is no official, mandatory standard of Thai Romanization, not like Pinyin for Mandarin. That’s why, you might see various ways of romanizations. Some very academic schools might prefer to use phonetic symbols. Other schools prefer different romanizations. I also prefer to use the romanization but my version might not be exactly the same as any others.

Anyway, if you are certain that you will live here and you prefer to blend in the society or at least understand them from the eyes of local people, learning the language is the first door for you. Being able to read Thai is also very important in order to improve your comprehension in language and culture in a long run.

I wish you luck! LOL